Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (“Vakıf”) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi ilgili konulara büyük önem veriyoruz ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(KVKK) uygun olarak işliyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Vakfımızın amaçları kapsamında gerek Vakfımızca verilen yardımlardan/burslardan yararlanmak amacıyla gerekse de Vakfımızla olan ilişkiniz süresince paylaşmış olduğunuz size ve ailenize (aile ve beraber yaşanan kişi bilgileri) ait kimlik, iletişim, mali durum, eğitim öğrenim, görsel verileriniz ile sağlık ve sabıka kaydına ilişkin verileriniz ve diğer kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yollarla yapmış olduğunuz başvurunuzun veya yapılacak bağışlardan yararlanmaya uygun olmadığınızın BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Vakıf Senedi ve Vakıf kararları çerçevesinde değerlendirilebilmesi, statünüze uygun olarak yardım/bağış/burs işlemlerinin yürütülmesi veya sona erdirilmesi, analiz veya araştırma yapılabilmesi, etkinlik veya programlar düzenlenebilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin internet siteleri ve sosyal mecralar aracılığıyla duyurulabilmesi ve bu süreç hakkında bilgi verilmesi, bağışçılarımızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla işlenmekte olup Vakıf bünyesindeki fiziki ortamlarda ve elektronik olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Vakfımız bünyesinde yardım/bağış/burs fonu oluşturan veya bağış veren şirketler ve gerçek kişilerle paylaşılabilmekte ve gerekmesi hâlinde resmi mercilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI olarak, kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte yazılı olarak Vakfımıza iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

AÇIK RIZA METNİ

BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve bir nüshasını imza karşılığı teslim aldığımı, aile bireylerime ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (sağlık raporu, adli sicil kaydı) başlangıçta yardım/burs başvurumun ve devamında da yardımın/bursumun devamına ilişkin karar alınırken değerlendirilebilmesi için işlenmesini, analiz veya araştırma yapılabilmesini, Vakıfın faaliyet konusu ile ilgili her türlü hususta tarafımla ve ailem/akrabam ile iletişime geçilebilmesini ve tarafıma ait isim, soyisim, eğitim bilgisi ve fotoğraflarımın vakfın faaliyetleri kapsamındaki tüm mecralarda (örneğin; internet sitesinde, yazılı ve görsel mecralarda) paylaşılmasını, bilgilerimin Vakıf bünyesindeki fiziki ortamlarda ve elektronik olarak veri tabanında ve Vakıf bünyesinde veya dışarıda tutulan uygun görülecek sair elektronik ortamlarda saklanmasını, anılan amaçlar çerçevesinde Vakıf veya görevlendireceği kurumlar tarafından işlenmesini ve Vakfın faaliyet konuları ile ilgili kişilere aktarılmasını açık rızam ile kabul ediyorum.

Veri Sahibi Adı Soyadı :
Veri Sahibinin Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı
İMZA