KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU

BURSİYER VE VELİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Bursiyer ve Veli Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

Vakfımızın faaliyetleri kapsamında burs verdiğimiz çocukların ve velilerinin kişisel verilerini işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı bursiyer ve velilere ilişkin Kişisel Veriler olarak algılanmalıdır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bursiyer ve veli Kişisel Verileri, Vakfımız ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Bursiyerlerin eğitim gördüğü, vakıf ile iş birliği içerisinde olan okullar,
 • Bursiyerler tarafından doldurulan bursiyer bilgi formu ve ailesi hakkında bilgilendirmede bulunduğu ölçme değerlendirme anketi,
 • Veliler tarafından doldurulan veli kayıt izin belgesi,
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır.

Vakfımız; Veri Sahibinin burs başvurusu ve bunun değerlendirilmesi sırasında, Vakıf Tüzüğü, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince, Veri Sahibinin aşağıdaki Kişisel Verilerini KVKK m. 5 ve KVKK m. 6 kapsamında açık rızaya gerek olmaksızın işleyebilmektedir:

 • Adı soyadı;
 • TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, medeni hali, anne baba adları;
 • Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgisi;
 • Veri Sahibinin kendisinin ve aile üyelerinin maddi durum bilgileri;
 • Öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, diploma gibi eğitim durumunu tevsik edici bilgiler;
 • Özgeçmiş bilgileri;
 • Banka hesap bilgileri;
 • Sağlık bilgileri (bedensel engeli olup olmadığı bilgisi ve önemli sağlık sorunlarına dair bilgiler)

Sizlerden topladığımız kişisel veriler (sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4’te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde vakfımız tarafından işlenmektedir:

 • Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Vakıf tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Çeşitli kurumların veya vakfımızın etkinlikleri ile ilgili olarak tarafınıza bilgi verilmesi
 • Vakıf faaliyetlerinin kamuya tanıtılması
5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Vakfımız, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta şirketi, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, burs sürecine dair finansal süreçlerin gerçekleştirilmesi esnasında finansal kuruluşlara, burs başvurularının toplandığı kanallara dair teknik altyapı desteği sağlayan tedarikçilerimize ve vakfın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, CRM sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, Vakfımız ile temasta olan ve burs verme potansiyeli olan diğer şirketler ya da ve gerçek kişilere, iş ortaklarımıza ve yasalar sebebiyle gerekli olan durumlarda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan vakfımızdan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak vakfa iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Yukarıda yer alan kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bursiyerin;

Adı Soyadı :
İmza :

Veli/Vasisinin;

Adı Soyadı :
İmza :