KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU

BAĞIŞÇI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Bağışçı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Vakfımız ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Vakfımıza bağışta bulunduğunuz ödeme kanalları (SMS, internet bankacılığı, banka havalesi vs.) ile bağlantılı olarak aktarım yapan veya vakfa bağış sürecinin herhangi bir safhasında destek veren üçüncü kişi firma/firmalar,
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Vakfımız ile birebir kurmuş olduğunuz iletişim,
 • Tarafınızca internet ortamında veya başka biçimde alenileştirilen bilgiler,

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır.

3. Toplanan Bilgiler

Vakfımız; Vakıf Tüzüğü, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince, Veri Sahibinin aşağıdaki Kişisel Verilerini KVKK m. 5 ve KVKK m. 6 kapsamında açık rızaya gerek olmaksızın işleyebilmektedir:

 • Adı soyadı,
 • Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgisi,
 • Bağış tutarı,
 • Banka hesap bilgileri.

Sizlerden topladığımız kişisel veriler aşağıda Bölüm 4’te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde vakfımız tarafından işlenmektedir:

 • Bağış çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu amaçla elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurmak;
 • Yapılan bağışlara ilişkin bağış makbuzu düzenlemek ve söz konusu makbuzu bağış sahibine göndermek ve saklamak;
 • Hukuken gerekli hallerde ve vakfın hak ve menfaatlerini korumak amaçlı kayıtların tutulması;
 • Bağışçılara vakfın faaliyetleri, düzenlemiş olduğu toplantılar, etkinlikler vs. hakkında bilgi vermek;
 • ağışçıya yapmış olduğu bağış tutarından ötürü teşekkür etmek, teşekkür sertifikası göndermek;
 • İyi örnek teşkil etmesi amacıyla bağışçının web sitemizde ve diğer mecralarda (yapmış olduğu yardım ve bağış belirtilebilir veya belirtilmeyebilir) yayınlanması.
5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Vakfımız, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta şirketi, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve vakfın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, CRM sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan vakfımızdan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak vakfa iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.